قیمت انواع پراید

پراید 131 1390 تا 1398

پراید 131

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف پراید 131

پراید 132 1387 تا 1398

پراید 132

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...