قیمت سوبارو و مشخصات فنی

لگاسی 2009

لگاسی

سوبارو به عنوان یکی از باکیفیت ترین خودروسازان ژاپن به حسا...

قیمت تیپ های مختلف لگاسی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 207,900,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 207,300,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 206,700,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
بیشتر ...
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 216,100,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 226,200,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 231,500,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 231,200,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا

پژو 2008