قیمت سوبارو و مشخصات فنی

لگاسی 2009

لگاسی

قیمت تیپ های مختلف لگاسی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 131,300,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 120,300,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000
بیشتر ...
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 129,900,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 132,000,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 129,900,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

سایر رنگها 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 126,100,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ بژ 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 128,300,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ خاکستری 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 130,200,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 45000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 129,900,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,700,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,100,000
 سوبارو , لگاسی, 2009

قیمت لگاسی مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,000,000