قیمت بنز و مشخصات فنی

A 2008

A

قیمت تیپ های مختلف A

B 2006 تا 2008

B

قیمت تیپ های مختلف B

C 2002 تا 2015

C

قیمت تیپ های مختلف C

CL 2010

CL

CLA 2015 تا 2017

CLA

بنز کلاس CLA به هدفی که مرسدس- بنز در سال 2014 هنگام معرفی این خودرو بیان نموده بود دست پیدا کرده اس...

CLK کوپه 2005 تا 2009

CLK کوپه

E 1972 تا 2017

E

قیمت تیپ های مختلف E

E کوپه 2012

E کوپه

قیمت تیپ های مختلف E کوپه

ML 2006 تا 2009

ML

قیمت تیپ های مختلف ML

S 2005 تا 2015

S

خودروهای مرسدس بنز S-Class  2014، خودروهایی 5 نفره هستند که دارای امکانات ویژه و تکنولوژی پیشرف...

قیمت تیپ های مختلف S

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,000,000
 بنز , C, 2009

قیمت C مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,400,000
 بنز , E, 2003

قیمت E مدل 2003

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 بنز , S, 2011

قیمت S مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 537,500,000
 بنز , E, 2007

قیمت E مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 بنز , E, 2007

قیمت E مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 136,800,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,300,000
 بنز , S, 2009

قیمت S مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 394,400,000
 بنز , S, 2009

قیمت S مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 402,000,000
 بنز , E کروک, 2015

قیمت E کروک مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 500,000,000
بیشتر ...
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,000,000
 بنز , CLK کروک, 2005

قیمت CLK کروک مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,000,000
 بنز , CLS, 2005

قیمت CLS مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,200,000
 بنز , CLA, 2017

قیمت CLA مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 715,000,000
 بنز , CLA, 2017

قیمت CLA مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 715,000,000
 بنز , C, 2014

قیمت C مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,000,000
 بنز , CLS, 2010

قیمت CLS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
 بنز , E, 2012

قیمت E مدل 2012

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 381,300,000
 بنز , E, 2012

قیمت E مدل 2012

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 381,500,000
 بنز , E, 2012

قیمت E مدل 2012

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 380,800,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه