قیمت بنز A و مشخصات فنی

2008

بنز A,2008

خودروهای کلاس A از گروه مرسدس بنز، نخستین هاچ بک های این برند آلمانی...

قیمت تیپ های مختلف بنز A در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,300,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,200,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,300,000
بیشتر ...
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 169,700,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 169,500,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,200,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 169,700,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,300,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 168,300,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , A, 2008

قیمت A مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000