قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

c5 2006 تا 2011

c5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 57,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 57,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 61,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 60,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,600,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 74,700,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 74,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 73,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 74,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 74,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,200,000