قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

c5 2006 تا 2011

c5

سیتروئن یکی از شرکت های معتبر فرانسوی در صنعت خودرو است که از سال 19...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 45,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,650,000
 سیتروئن , زانتیا, 1383

قیمت زانتیا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,150,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

سایر رنگها 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,950,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,650,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,450,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1382

قیمت زانتیا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,950,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 125000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 45,300,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 125000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ خاکستری 125000 سه ماه هفت سال قطعه 1 قطعه 1 41,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ خاکستری 125000 سه ماه هفت سال قطعه 1 قطعه 2 40,100,000