قیمت سیتروئن و مشخصات فنی

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,100,000
 سیتروئن , c5, 2009

قیمت c5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 سیتروئن , c5, 2009

قیمت c5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 سیتروئن , c5, 2009

قیمت c5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1385

قیمت زانتیا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,100,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1387

قیمت زانتیا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ خاکستری 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سیتروئن , c5, 2011

قیمت c5 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 98,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1389

قیمت زانتیا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1381

قیمت زانتیا مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,150,000
 سیتروئن , زانتیا, 1381

قیمت زانتیا مدل 1381

سایر رنگها 320000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 8 16,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1381

قیمت زانتیا مدل 1381

سایر رنگها 320000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 7 16,550,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه