قیمت پروتون و مشخصات فنی

جن تو 2006 تا 2009

جن تو

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

ویرا 1382 تا 1387

ویرا

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,100,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,100,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 58,500,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,400,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,900,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,900,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,500,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 48,100,000
بیشتر ...
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 46,200,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,500,000
 پروتون , ایمپیان, 2008

قیمت ایمپیان مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,500,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,000,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,900,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,000,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 15,700,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 16,000,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 16,400,000