قیمت پارس خودرو و مشخصات فنی

تندر 90 پارس خودرو 1386 تا 1397

تندر 90 پارس خودرو

قیمت تیپ های مختلف تندر 90 پارس خودرو

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,400,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1397

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,500,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1391

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,900,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 32,900,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,300,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 30,700,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,700,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1387

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 26,150,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1387

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,150,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1387

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,350,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,600,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1396

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,400,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1394

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,300,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1396

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,400,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1394

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,000,000