قیمت پارس تندر و مشخصات فنی

1397

پارس خودرو پارس تندر,1397

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1397

1396

پارس خودرو پارس تندر,1396

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1396

1395

پارس خودرو پارس تندر,1395

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1395

1394

پارس خودرو پارس تندر,1394

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1394

1393

پارس خودرو پارس تندر,1393

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1393

1392

پارس خودرو پارس تندر,1392

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1392

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 77,400,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ خاکستری 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 77,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 96,900,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 100,100,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 100,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 85,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 86,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000