قیمت پارس تندر و مشخصات فنی

1397

پارس خودرو پارس تندر,1397

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1397

1396

پارس خودرو پارس تندر,1396

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1396

1395

پارس خودرو پارس تندر,1395

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1395

1394

پارس خودرو پارس تندر,1394

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1394

1393

پارس خودرو پارس تندر,1393

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1393

1392

پارس خودرو پارس تندر,1392

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1392

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 66000 دو ماه دو سال سالم قطعه 1 119,700,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 66000 دو ماه دو سال سالم سالم 121,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 66000 دو ماه ندارد سالم سالم 121,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 66000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 122,400,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,200,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 111,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,300,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,500,000