قیمت پارس تندر و مشخصات فنی

1397

پارس خودرو پارس تندر,1397

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1397

1396

پارس خودرو پارس تندر,1396

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1396

1395

پارس خودرو پارس تندر,1395

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1395

1394

پارس خودرو پارس تندر,1394

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1394

1393

پارس خودرو پارس تندر,1393

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1393

1392

پارس خودرو پارس تندر,1392

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رنوی فرانسه می­&zwnj...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو پارس تندر در سال 1392

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 75,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 18333 یک ماه ندارد سالم سالم 83,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,600,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,500,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

سایر رنگها 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,100,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1397

قیمت پارس تندر مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,200,000