قیمت پارس تندر و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف پارس خودرو پارس تندر

قیمت مدل های مختلف پارس خودرو پارس تندر

قیمت مدل های مختلف پارس خودرو پارس تندر

قیمت مدل های مختلف پارس خودرو پارس تندر

قیمت مدل های مختلف پارس خودرو پارس تندر

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,100,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1396

قیمت پارس تندر مدل 1396

رنگ سفید 4000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 42,100,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 31,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 30,200,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 30,900,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1395

قیمت پارس تندر مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1393

قیمت پارس تندر مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1392

قیمت پارس تندر مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,800,000
 پارس خودرو , پارس تندر, 1394

قیمت پارس تندر مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,000,000