محاسبه عوارض خودرو

  مبالغی که به عنوان عوارض باید از سوی مالکان خودروها پرداخت شود، توسط مصوبه مجلس شورای اسلامی تعیین شده‌است. تعیین میزان این هزینه نخست...