قیمت دانگ فنگ و مشخصات فنی

H30 کراس 1395 تا 1397

H30 کراس

تب شاسی‌بلندها هر روز داغتر و داغتر می‌شود و همین امر نیز ...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1397

قیمت H30 کراس مدل 1397

رنگ سفید 1667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1397

قیمت H30 کراس مدل 1397

رنگ سفید 1667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1395

قیمت H30 کراس مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1395

قیمت H30 کراس مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,300,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
بیشتر ...
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1395

قیمت H30 کراس مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1395

قیمت H30 کراس مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 دانگ فنگ , H30 کراس, 1396

قیمت H30 کراس مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه