قیمت بورگوارد و مشخصات فنی

BX5 2018

BX5

بورگوارد BX5 یکی از شاسی ­بلندهای موفق چینی آلمانی هست که وجود آن در ...

قیمت تیپ های مختلف BX5

BX7 2018

BX7

بورگوارد BX7 خودرویی دورگه هست که به تازگی در بازار ایران خود را مط...

قیمت تیپ های مختلف BX7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 1 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 10 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 994,300,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 100 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 993,800,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 988,700,000
 بورگوارد , BX5, 2018

قیمت BX5 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 730,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 965,800,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
بیشتر ...
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 866,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 865,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 872,500,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 864,600,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 872,500,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 865,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 873,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 866,400,000
 بورگوارد , BX7, 2018

قیمت BX7 مدل 2018

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000

قیمت خودرو

آسترا هاچ بک

آسترا

کورسا

ام جی 3

ام جی 350

ام جی GT

دو کابین آسنا