قیمت بی وای دی و مشخصات فنی

S6 1395 تا 1396

S6

کمپانیBYD یک کمپانی بزرگ چینی است که در زمینه‌های مختلفی نظیر ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

سایر رنگها 12000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 92,000,000
بیشتر ...
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 87,400,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 89,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 88,300,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 89,100,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 88,400,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 87,400,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,400,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,800,000

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه