قیمت بی وای دی و مشخصات فنی

S6 1395 تا 1397

S6

کمپانیBYD یک کمپانی بزرگ چینی است که در زمینه‌های مختلفی نظیر ا...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,500,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,500,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 156,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 153,600,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,000,000
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,500,000
 بی وای دی , S6, 1395

قیمت S6 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 151,700,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,000,000
بیشتر ...
 بی وای دی , S6, 1397

قیمت S6 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,500,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 151,300,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 146,100,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 2 141,200,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 4 134,900,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 3 138,000,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 5 131,300,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 6 128,100,000
 بی وای دی , S6, 1396

قیمت S6 مدل 1396

رنگ سفید 25000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 8 122,100,000