قیمت جیلی و مشخصات فنی

GC6 1396 تا 1397

GC6

امگرند 7 2013 تا 2015

امگرند 7

خودوری امگرند7 یکی از بهترین خودور‌‌های صادراتی شرکت چینی جیلی می‌باشد. این خودرو که ...

امگرند RV-7 2013 تا 2014

امگرند RV-7

شرکت خودروسازی جیلی در سال 2009 سدان امگرند 7را راهی بازار نمود. در واقع این خودور با هدف بدل شدن به...

امگرند X7 2014

امگرند X7

خودروی جیلی امگرندEX7 در سال 2007 تولید گردید و تاکنون بعنوان تنها خودروی تولید شده توسط این شرکت از...

قیمت تیپ های مختلف امگرند X7

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 جیلی , امگرند RV-7, 2014

قیمت امگرند RV-7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 130000 سه ماه پنج سال سالم سالم 61,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 130000 سه ماه ندارد سالم سالم 61,100,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,800,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
بیشتر ...
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 86,200,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 34000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 86,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 جیلی , امگرند 7, 2013

قیمت امگرند 7 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,100,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,500,000
 جیلی , امگرند X7, 2014

قیمت امگرند X7 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 106,500,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000
 جیلی , امگرند 7, 2014

قیمت امگرند 7 مدل 2014

رنگ مشکی 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000