قیمت رنو پی کی و مشخصات فنی

1386

رنو پی کی,1386

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1386

1385

رنو پی کی,1385

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1385

1384

رنو پی کی,1384

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1384

1383

رنو پی کی,1383

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1383

1382

رنو پی کی,1382

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1382

1381

رنو پی کی,1381

رنو 5 در سال 1970 توسط  مایکل بوی طراحی شد و جزو اسطوره های دنیای خودرو محسوب می شود. رنو 5 هاچ...

قیمت تیپ های مختلف رنو پی کی در سال 1381