قیمت نیسان سرانزا و مشخصات فنی

1384

قیمت مدل های مختلف نیسان سرانزا

1383

قیمت مدل های مختلف نیسان سرانزا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
بیشتر ...
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,300,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000