قیمت نیسان سرانزا و مشخصات فنی

1384

نیسان سرانزا,1384

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1384

1383

نیسان سرانزا,1383

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1383

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 190000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,600,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,200,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,700,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
بیشتر ...
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,400,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 4 78,600,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 7 68,600,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 63,700,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 8 67,100,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 9 65,600,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 5 75,900,000