قیمت نیسان سرانزا و مشخصات فنی

1384

نیسان سرانزا,1384

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1384

1383

نیسان سرانزا,1383

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1383