قیمت نیسان سرانزا و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1383

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
بیشتر ...
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,100,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ خاکستری 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,700,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ بژ 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,300,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ نقره ای 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,300,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ مشکی 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,900,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ بژ 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,300,000