قیمت نیسان سرانزا و مشخصات فنی

1384

نیسان سرانزا,1384

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1384

1383

نیسان سرانزا,1383

نیسان سرانزا یکی دیگر از خودروهایی است که در اوایل سال ۸۰ شم...

قیمت تیپ های مختلف نیسان سرانزا در سال 1383

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ بژ 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 123,200,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,700,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,700,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
بیشتر ...
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,700,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,700,000
 نیسان , سرانزا, 1383

قیمت سرانزا مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,700,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000
 نیسان , سرانزا, 1384

قیمت سرانزا مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,000,000