قیمت رنو ساندرو و مشخصات فنی

1397

رنو ساندرو,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1397

1396

رنو ساندرو,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1396

1395

رنو ساندرو,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1395

1394

رنو ساندرو,1394

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1394

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 72,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,100,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,100,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,700,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,400,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 73,100,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,200,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,200,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 85,500,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 72,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,200,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 83,200,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 8333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 88,900,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 88,700,000