قیمت رنو ساندرو و مشخصات فنی

1396

رنو ساندرو,1396

قیمت مدل های مختلف رنو ساندرو

1395

رنو ساندرو,1395

قیمت مدل های مختلف رنو ساندرو

1394

رنو ساندرو,1394

قیمت مدل های مختلف رنو ساندرو

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,000,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 43,500,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,900,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 21000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 42,800,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,000,000