قیمت رنو ساندرو و مشخصات فنی

1397

رنو ساندرو,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1397

1396

رنو ساندرو,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1396

1395

رنو ساندرو,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1395

1394

رنو ساندرو,1394

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1394

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ نقره ای 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,500,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 138,500,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,500,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 145,600,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 50000 دو ماه سه سال سالم سالم 151,700,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 50000 دو ماه ندارد سالم سالم 151,500,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1395

قیمت ساندرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 156,500,000
 رنو , ساندرو, 1394

قیمت ساندرو مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 140,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000