قیمت رنو ساندرو و مشخصات فنی

1398

رنو ساندرو,1398

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1398

1397

رنو ساندرو,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1397

1396

رنو ساندرو,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1396

1395

رنو ساندرو,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1395

1394

رنو ساندرو,1394

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر 90، یعنی رنو ساندرو را در دو نسخه اتومات...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو در سال 1394

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,500,000
 رنو , ساندرو, 1398

قیمت ساندرو مدل 1398

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 142,100,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,800,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,800,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 143,900,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 19900 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 142,200,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 142,100,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 143,900,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 ندارد یک سال سالم سالم 143,000,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 143,900,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,800,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 144,400,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 143,900,000
 رنو , ساندرو, 1397

قیمت ساندرو مدل 1397

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 143,800,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,000,000
 رنو , ساندرو, 1396

قیمت ساندرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 10 100,600,000