قیمت نیسان پاترول دو درب و مشخصات فنی

1382

نیسان پاترول دو درب,1382

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1382

1381

نیسان پاترول دو درب,1381

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1381

1380

نیسان پاترول دو درب,1380

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1380

1379

نیسان پاترول دو درب,1379

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1379

1378

نیسان پاترول دو درب,1378

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1378

1377

نیسان پاترول دو درب,1377

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1377

1376

نیسان پاترول دو درب,1376

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1376

1375

نیسان پاترول دو درب,1375

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1375

1374

نیسان پاترول دو درب,1374

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1374

1373

نیسان پاترول دو درب,1373

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1373

1372

نیسان پاترول دو درب,1372

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1372

1371

نیسان پاترول دو درب,1371

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1371

1370

نیسان پاترول دو درب,1370

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1370

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول دو درب, 1373

قیمت پاترول دو درب مدل 1373

رنگ سفید 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1373

قیمت پاترول دو درب مدل 1373

رنگ خاکستری 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1373

قیمت پاترول دو درب مدل 1373

رنگ بژ 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1373

قیمت پاترول دو درب مدل 1373

رنگ مشکی 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1373

قیمت پاترول دو درب مدل 1373

رنگ سفید 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1375

قیمت پاترول دو درب مدل 1375

رنگ سفید 440000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 67,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1376

قیمت پاترول دو درب مدل 1376

سایر رنگها 420000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 39,900,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول دو درب, 1376

قیمت پاترول دو درب مدل 1376

سایر رنگها 420000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 51,900,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,100,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 8 58,900,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 7 60,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 6 61,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 62,700,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 6 60,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 226000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 6 58,900,000