قیمت نیسان پاترول دو درب و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1380

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1379

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1378

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1377

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1376

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1375

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1374

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1373

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1372

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1371

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1370

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1374

قیمت پاترول دو درب مدل 1374

رنگ سفید 460000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1374

قیمت پاترول دو درب مدل 1374

رنگ سفید 460000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1374

قیمت پاترول دو درب مدل 1374

رنگ سفید 460000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1375

قیمت پاترول دو درب مدل 1375

رنگ سفید 440000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1374

قیمت پاترول دو درب مدل 1374

رنگ سفید 460000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1381

قیمت پاترول دو درب مدل 1381

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,500,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 24,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 24,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 24,200,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 24,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 25,100,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 400000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم سالم 25,700,000