قیمت نیسان پاترول دو درب و مشخصات فنی

1382

نیسان پاترول دو درب,1382

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1382

1381

نیسان پاترول دو درب,1381

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1381

1380

نیسان پاترول دو درب,1380

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1380

1379

نیسان پاترول دو درب,1379

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1379

1378

نیسان پاترول دو درب,1378

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1378

1377

نیسان پاترول دو درب,1377

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1377

1376

نیسان پاترول دو درب,1376

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1376

1375

نیسان پاترول دو درب,1375

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1375

1374

نیسان پاترول دو درب,1374

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1374

1373

نیسان پاترول دو درب,1373

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1373

1372

نیسان پاترول دو درب,1372

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1372

1371

نیسان پاترول دو درب,1371

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1371

1370

نیسان پاترول دو درب,1370

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول دو درب در سال 1370

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1376

قیمت پاترول دو درب مدل 1376

رنگ سفید 440000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1375

قیمت پاترول دو درب مدل 1375

رنگ سفید 460000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,800,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ سفید 420000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول دو درب, 1376

قیمت پاترول دو درب مدل 1376

رنگ سفید 440000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1370

قیمت پاترول دو درب مدل 1370

رنگ سفید 560000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,100,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1370

قیمت پاترول دو درب مدل 1370

رنگ سفید 560000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,100,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1371

قیمت پاترول دو درب مدل 1371

رنگ سفید 540000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,800,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,400,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ مشکی 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1378

قیمت پاترول دو درب مدل 1378

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,100,000