قیمت نیسان پاترول دو درب و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول دو درب

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1376

قیمت پاترول دو درب مدل 1376

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ بژ 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 6 سالم 22,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1377

قیمت پاترول دو درب مدل 1377

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,600,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1381

قیمت پاترول دو درب مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1378

قیمت پاترول دو درب مدل 1378

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,750,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1378

قیمت پاترول دو درب مدل 1378

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,000,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول دو درب, 1379

قیمت پاترول دو درب مدل 1379

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1380

قیمت پاترول دو درب مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1370

قیمت پاترول دو درب مدل 1370

رنگ سفید 520000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1382

قیمت پاترول دو درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,000,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1381

قیمت پاترول دو درب مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 نیسان , پاترول دو درب, 1381

قیمت پاترول دو درب مدل 1381

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000