قیمت رنو ساندرو استپ وی و مشخصات فنی

1398

رنو ساندرو استپ وی,1398

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1398

1397

رنو ساندرو استپ وی,1397

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1397

1396

رنو ساندرو استپ وی,1396

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1396

1395

رنو ساندرو استپ وی,1395

شرکت رنو با همکاری شرکت پارس خودرو،  مدل هاچ بک تندر ۹۰، یعنی ر...

قیمت تیپ های مختلف رنو ساندرو استپ وی در سال 1395

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 144,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 124,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

سایر رنگها 41000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 120,700,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 155,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 162,100,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 162,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 13000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1397

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 155,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 149,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 3333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 3333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 166,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 3333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1398

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1398

رنگ سفید 3333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 139,000,000