قیمت رنو ساندرو استپ وی و مشخصات فنی

1396

رنو ساندرو استپ وی,1396

قیمت مدل های مختلف رنو ساندرو استپ وی

1395

رنو ساندرو استپ وی,1395

قیمت مدل های مختلف رنو ساندرو استپ وی

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 59,000,000
بیشتر ...
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1395

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ نقره ای 7000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,500,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 رنو , ساندرو استپ وی, 1396

قیمت ساندرو استپ وی مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,100,000