قیمت نیسان رونیز و مشخصات فنی

1389

نیسان رونیز,1389

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1388

نیسان رونیز,1388

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1387

نیسان رونیز,1387

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1386

نیسان رونیز,1386

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1385

نیسان رونیز,1385

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1384

نیسان رونیز,1384

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1383

نیسان رونیز,1383

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

1382

نیسان رونیز,1382

قیمت مدل های مختلف نیسان رونیز

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ نقره ای 210000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 4 سالم 52,100,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 نیسان , رونیز, 1386

قیمت رونیز مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 71,100,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ مشکی 150000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 60,300,000
 نیسان , رونیز, 1384

قیمت رونیز مدل 1384

سایر رنگها 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,400,000
 نیسان , رونیز, 1384

قیمت رونیز مدل 1384

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,700,000
 نیسان , رونیز, 1384

قیمت رونیز مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,500,000
 نیسان , رونیز, 1385

قیمت رونیز مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,600,000
 نیسان , رونیز, 1385

قیمت رونیز مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 68,600,000
بیشتر ...
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,000,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 89,100,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 41,500,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 9 سالم 43,600,000