قیمت نیسان رونیز و مشخصات فنی

1389

نیسان رونیز,1389

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1389

1388

نیسان رونیز,1388

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1388

1387

نیسان رونیز,1387

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1387

1386

نیسان رونیز,1386

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1386

1385

نیسان رونیز,1385

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1385

1384

نیسان رونیز,1384

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1384

1383

نیسان رونیز,1383

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1383

1382

نیسان رونیز,1382

ظاهر زمخت و محکم شاسی‌­بلند ارزان قیمت نیسان رونیز، توجه جوانان را به خود جلب کرده است. فروش زی...

قیمت تیپ های مختلف نیسان رونیز در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , رونیز, 1388

قیمت رونیز مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1388

قیمت رونیز مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 نیسان , رونیز, 1388

قیمت رونیز مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,600,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
بیشتر ...
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1385

قیمت رونیز مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,000,000
 نیسان , رونیز, 1388

قیمت رونیز مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 نیسان , رونیز, 1387

قیمت رونیز مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,500,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000
 نیسان , رونیز, 1387

قیمت رونیز مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,500,000
 نیسان , رونیز, 1388

قیمت رونیز مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 نیسان , رونیز, 1386

قیمت رونیز مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 نیسان , رونیز, 1382

قیمت رونیز مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 147,600,000
 نیسان , رونیز, 1389

قیمت رونیز مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,000,000