قیمت نیسان قشقایی پارس خودرو و مشخصات فنی

1391

نیسان قشقایی پارس خودرو,1391

نام خودروی نیسان قشقایی که از ایل قشقایی ایل بزرگ ترک زبان در جنوب و جنوب غربی ایران (استان فارس) گر...

قیمت تیپ های مختلف نیسان قشقایی پارس خودرو در سال 1391

1390

نیسان قشقایی پارس خودرو,1390

نام خودروی نیسان قشقایی که از ایل قشقایی ایل بزرگ ترک زبان در جنوب و جنوب غربی ایران (استان فارس) گر...

قیمت تیپ های مختلف نیسان قشقایی پارس خودرو در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
بیشتر ...
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1390

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 294,000,000
 نیسان , قشقایی پارس خودرو, 1391

قیمت قشقایی پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 310,000,000