قیمت تندر 90 پارس خودرو و مشخصات فنی

1398

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1398

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1398

1397

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1397

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1397

1396

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1396

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1396

1395

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1395

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1395

1394

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1394

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1394

1393

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1393

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1393

1392

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1392

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1392

1391

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1391

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1391

1390

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1390

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

قیمت تیپ های مختلف پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو در سال 1390

1389

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1389

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

1388

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1388

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

1387

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1387

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

1386

پارس خودرو تندر 90 پارس خودرو,1386

تندر ۹۰، ال ۹۰ و رنو لوگان، هر سه، اسم یک خودروی سدان کوچک خانواده از محصولات رن...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1397

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1395

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1397

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1389

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 63,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 62,600,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 62,600,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1388

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1389

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1389

رنگ سفید 156000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 64,800,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1395

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,000,000
بیشتر ...
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1398

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1398

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1389

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1389

سایر رنگها 156000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 63,100,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 66,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1389

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1389

سایر رنگها 156000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,500,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1389

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1389

رنگ سفید 156000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 64,100,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1391

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1391

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1390

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1397

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,000,000
 پارس خودرو , تندر 90 پارس خودرو, 1396

قیمت تندر 90 پارس خودرو مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,000,000