قیمت نیسان پاترول چهار درب و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

قیمت مدل های مختلف نیسان پاترول چهار درب

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1376

قیمت پاترول چهار درب مدل 1376

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,900,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1370

قیمت پاترول چهار درب مدل 1370

رنگ سفید 520000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1378

قیمت پاترول چهار درب مدل 1378

سایر رنگها 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,850,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1378

قیمت پاترول چهار درب مدل 1378

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,850,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

سایر رنگها 200000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم سالم 32,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

سایر رنگها 200000 ندارد ندارد سالم سالم 31,200,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,300,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

سایر رنگها 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1380

قیمت پاترول چهار درب مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1370

قیمت پاترول چهار درب مدل 1370

رنگ سفید 520000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1370

قیمت پاترول چهار درب مدل 1370

رنگ سفید 520000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000