قیمت نیسان پاترول چهار درب و مشخصات فنی

1382

نیسان پاترول چهار درب,1382

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1382

1381

نیسان پاترول چهار درب,1381

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1381

1380

نیسان پاترول چهار درب,1380

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1380

1379

نیسان پاترول چهار درب,1379

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1379

1378

نیسان پاترول چهار درب,1378

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1378

1377

نیسان پاترول چهار درب,1377

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1377

1376

نیسان پاترول چهار درب,1376

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1376

1375

نیسان پاترول چهار درب,1375

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1375

1374

نیسان پاترول چهار درب,1374

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1374

1373

نیسان پاترول چهار درب,1373

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1373

1372

نیسان پاترول چهار درب,1372

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1372

1371

نیسان پاترول چهار درب,1371

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1371

1370

نیسان پاترول چهار درب,1370

پاترول سری 160 محصول شرکت نیسان است که در سال 1980 وارد بازار شد و تا سال 1989عرضه آن ادمه پیدا کرد ...

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1370

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول چهار درب, 1380

قیمت پاترول چهار درب مدل 1380

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1370

قیمت پاترول چهار درب مدل 1370

رنگ سفید 560000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1378

قیمت پاترول چهار درب مدل 1378

رنگ سفید 400000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,500,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ خاکستری 380000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 43,900,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ خاکستری 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ نقره ای 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ بژ 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ نقره ای 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ مشکی 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 380000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1381

قیمت پاترول چهار درب مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,700,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1381

قیمت پاترول چهار درب مدل 1381

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,700,000