قیمت نیسان پاترول چهار درب و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1382

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1381

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1380

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1379

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1378

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1377

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1376

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1375

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1374

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1373

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1372

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1371

قیمت تیپ های مختلف نیسان پاترول چهار درب در سال 1370

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 نیسان , پاترول چهار درب, 1375

قیمت پاترول چهار درب مدل 1375

رنگ سفید 440000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,550,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1376

قیمت پاترول چهار درب مدل 1376

رنگ سفید 420000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,500,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1379

قیمت پاترول چهار درب مدل 1379

رنگ سفید 360000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,500,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1380

قیمت پاترول چهار درب مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,900,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
بیشتر ...
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 48,500,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000
 نیسان , پاترول چهار درب, 1382

قیمت پاترول چهار درب مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,100,000