قیمت پروتون جن تو و مشخصات فنی

2009

پروتون جن تو,2009

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2009

2008

پروتون جن تو,2008

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2008

2007

پروتون جن تو,2007

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2007

2006

پروتون جن تو,2006

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,200,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,200,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,500,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 60,800,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 60,300,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 46,600,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,900,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,600,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,500,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,600,000
بیشتر ...
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,800,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,200,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,900,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,600,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 45000 دو ماه چهار سال سالم سالم 62,100,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 45000 دو ماه ندارد سالم سالم 61,800,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,600,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 62,200,000
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,600,000
 پروتون , جن تو, 2008

قیمت جن تو مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,600,000