قیمت پروتون جن تو و مشخصات فنی

2009

پروتون جن تو,2009

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2009

2008

پروتون جن تو,2008

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2008

2007

پروتون جن تو,2007

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2007

2006

پروتون جن تو,2006

خودروی GEN2 در ایران توسط شرکت زاگرس مونتاژ شده ولی در اصل به شرکت پروتون مالزی تعلق دارد. این خودرو...

قیمت تیپ های مختلف پروتون جن تو در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , جن تو, 2007

قیمت جن تو مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 69,700,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,900,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 210000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 57,100,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 210000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 57,100,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 210000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 57,100,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 210000 یک ماه ندارد سالم سالم 56,400,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 210000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,300,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 82,500,000
بیشتر ...
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 83,900,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 85,400,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 83,900,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 85,400,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 84,800,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,700,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,700,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000
 پروتون , جن تو, 2006

قیمت جن تو مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,900,000
 پروتون , جن تو, 2009

قیمت جن تو مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 81,000,000