قیمت پروتون ویرا و مشخصات فنی

1387

پروتون ویرا,1387

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1386

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1383

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 پروتون , ویرا, 1384

قیمت ویرا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 پروتون , ویرا, 1384

قیمت ویرا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000
 پروتون , ویرا, 1385

قیمت ویرا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,300,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 دو ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 5 17,700,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 دو ماه ندارد قطعه 1 قطعه 5 17,150,000
بیشتر ...
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 5 17,800,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 4 18,250,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 3 18,650,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 19,100,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 19,550,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 20,300,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 پروتون , ویرا, 1382

قیمت ویرا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,900,000
 پروتون , ویرا, 1387

قیمت ویرا مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,250,000