قیمت پروتون ویرا و مشخصات فنی

1387

پروتون ویرا,1387

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1387

1386

پروتون ویرا,1386

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1386

1385

پروتون ویرا,1385

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1385

1384

پروتون ویرا,1384

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1384

1383

پروتون ویرا,1383

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1383

1382

پروتون ویرا,1382

خودروی ویرا ساخت شرکت پروتون مالزی است که با موتور و گیربکس میتسوبیش...

قیمت تیپ های مختلف پروتون ویرا در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,100,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 250000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 17,150,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 16,950,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 17,250,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 17,700,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,050,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,100,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 17,700,000
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 18,750,000
بیشتر ...
 پروتون , ویرا, 1383

قیمت ویرا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,100,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,650,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,650,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,550,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ بژ 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 پروتون , ویرا, 1386

قیمت ویرا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000