قیمت سیتروئن زانتیا و مشخصات فنی

1389

سیتروئن زانتیا,1389

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1389

1388

سیتروئن زانتیا,1388

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1388

1387

سیتروئن زانتیا,1387

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1387

1386

سیتروئن زانتیا,1386

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1386

1385

سیتروئن زانتیا,1385

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1385

1384

سیتروئن زانتیا,1384

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1384

1383

سیتروئن زانتیا,1383

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1383

1382

سیتروئن زانتیا,1382

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1382

1381

سیتروئن زانتیا,1381

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1381

1380

سیتروئن زانتیا,1380

شرکت فرانسوی سیتروئن در سال 1919 تأسیس شد. این شرکت در سال 1993 اقدام به طراحی، ساخت و تولید خودرویی...

قیمت تیپ های مختلف سیتروئن زانتیا در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 7 قطعه 4 40,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 6 قطعه 4 41,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 6 قطعه 5 40,900,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 5 42,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 4 قطعه 5 44,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 3 قطعه 5 46,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 2 قطعه 5 47,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 5 48,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 5 49,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 4 52,900,000
بیشتر ...
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 54,200,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 55,700,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 57,400,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 58,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 یک ماه ندارد سالم سالم 58,100,000
 سیتروئن , زانتیا, 1384

قیمت زانتیا مدل 1384

رنگ سفید 350000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 74,000,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 77,500,000
 سیتروئن , زانتیا, 1386

قیمت زانتیا مدل 1386

رنگ سفید 170000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 76,800,000
 سیتروئن , زانتیا, 1388

قیمت زانتیا مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 95,000,000