قیمت بنز CLS و مشخصات فنی

2013

بنز CLS,2013

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2012

بنز CLS,2012

2010

بنز CLS,2010

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2009

بنز CLS,2009

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2008

بنز CLS,2008

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2007

بنز CLS,2007

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2006

بنز CLS,2006

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

2005

بنز CLS,2005

قیمت مدل های مختلف بنز CLS

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , CLS, 2009

قیمت CLS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 بنز , CLS, 2009

قیمت CLS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,300,000
 بنز , CLS, 2009

قیمت CLS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,000,000
 بنز , CLS, 2005

قیمت CLS مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 205,000,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,300,000
 بنز , CLS, 2005

قیمت CLS مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,200,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 721,200,000
بیشتر ...
 بنز , CLS, 2005

قیمت CLS مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 721,200,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 610,000,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,300,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 217,300,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 224,800,000
 بنز , CLS, 2008

قیمت CLS مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 230,000,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 721,200,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 721,200,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 721,200,000