قیمت بنز CLS و مشخصات فنی

2013

بنز CLS,2013

پس از طراحی خودرو مرسدس بنز کلاس CLS، در صنعت خودرو انقلابی بوجود آمد زیرا طراحی جدید حرکات اسپرت ...

2012

بنز CLS,2012

پس از طراحی خودرو مرسدس بنز کلاس CLS، در صنعت خودرو انقلابی بوجود آمد زیرا طراحی جدید حرکات اسپرت ...

2010

بنز CLS,2010

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

قیمت تیپ های مختلف بنز CLS در سال 2010

2009

بنز CLS,2009

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

2008

بنز CLS,2008

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

قیمت تیپ های مختلف بنز CLS در سال 2008

2007

بنز CLS,2007

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

قیمت تیپ های مختلف بنز CLS در سال 2007

2006

بنز CLS,2006

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

قیمت تیپ های مختلف بنز CLS در سال 2006

2005

بنز CLS,2005

مرسدس بنز کلاس CLS دارای سدان­های شبیه کوپه است که خودروهای این کلاس با خودروهایی از قبیل آئودیA8، ...

قیمت تیپ های مختلف بنز CLS در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , CLS, 2009

قیمت CLS مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 235,000,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 208,300,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,300,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 498,500,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 498,500,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 498,500,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 498,500,000
 بنز , CLS, 2012

قیمت CLS مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 498,500,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,900,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,900,000
بیشتر ...
 بنز , CLS, 2010

قیمت CLS مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 428,100,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,009,500,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,120,000,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 202,500,000
 بنز , CLS, 2013

قیمت CLS مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,120,000,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,900,000
 بنز , CLS, 2006

قیمت CLS مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 192,300,000
 بنز , CLS, 2007

قیمت CLS مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,900,000