قیمت بنز C و مشخصات فنی

2015

بنز C,2015

خودروهای کلاس C به مدت دو دهه است که بعنوان خودروی لوکس با قیمت مناسب معرفی می­‌شوند. نسل جدید ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2015

2014

بنز C,2014

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2014

2013

بنز C,2013

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2013

2012

بنز C,2012

شرکت مرسدس بنز، در طراحی جدید در سال 2012، به‌دلیل رقابت فشرده در بازار کلاس سدان­‌های کمپ...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2012

2011

بنز C,2011

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2011

2010

بنز C,2010

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2010

2009

بنز C,2009

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2009

2008

بنز C,2008

بنزهای کلاس C در تیپ‌های C200، C280، C300 و C350 نمونه‌های...

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2008

2007

بنز C,2007

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2007

2006

بنز C,2006

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2006

2005

بنز C,2005

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2005

2003

بنز C,2003

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2003

2002

بنز C,2002

قیمت تیپ های مختلف بنز C در سال 2002