قیمت بنز CL و مشخصات فنی

2010

بنز CL,2010

بنز CL500 نسخه کوپه بنزهای کلاس S محسوب می شود. به همین دلیل تجهیزات...

قیمت تیپ های مختلف بنز CL در سال 2010