قیمت بنز SLK و مشخصات فنی

2012

بنز SLK,2012

گروه خودروسازی آلمانی بنز همیشه پرطرفدارترین محصولات را تولید کرده ا...

قیمت تیپ های مختلف بنز SLK در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 330,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 831,100,000
بیشتر ...
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 880,000,000
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,000,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 600,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بنز , SLK, 2008

قیمت SLK مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,000,000
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 620,000,000