قیمت بنز SLK و مشخصات فنی

2012

بنز SLK,2012

گروه خودروسازی آلمانی بنز همیشه پرطرفدارترین محصولات را تولید کرده ا...

قیمت تیپ های مختلف بنز SLK در سال 2012

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 890,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 890,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 870,100,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 890,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 320,000,000
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,000,000
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 288,000,000
 بنز , SLK, 2006

قیمت SLK مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 256,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 890,000,000
 بنز , SLK, 2010

قیمت SLK مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 544,000,000
بیشتر ...
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,000,000
 بنز , SLK, 2007

قیمت SLK مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 304,000,000
 بنز , SLK, 2012

قیمت SLK مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 801,000,000
 بنز , SLK, 2005

قیمت SLK مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 224,000,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,300,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ نقره ای 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 428,800,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,300,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 432,000,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ مشکی 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 425,300,000
 بنز , SLK, 2009

قیمت SLK مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 432,000,000