قیمت بنز B و مشخصات فنی

2008

بنز B,2008

قیمت تیپ های مختلف بنز B در سال 2008

2006

بنز B,2006

قیمت تیپ های مختلف بنز B در سال 2006

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بنز , B, 2006

قیمت B مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 171,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 181,500,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,800,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,700,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 186,800,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,600,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 173,100,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 183,600,000
بیشتر ...
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 181,500,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 185,700,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 185,700,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 182,600,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 190,000,000
 بنز , B, 2008

قیمت B مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 184,700,000