قیمت بنز B و مشخصات فنی

2008

بنز B,2008

بنز B 200 سال 2006 تا 2008، خودرویی رویایی برای سفر هست که از ویژگی­ های خاص خود بهره م...

قیمت تیپ های مختلف بنز B در سال 2008

2007

بنز B,2007

بنز B 200 سال 2006 تا 2008، خودرویی رویایی برای سفر هست که از ویژگی­ های خاص خود بهره م...

قیمت تیپ های مختلف بنز B در سال 2007

2006

بنز B,2006

بنز B 200 سال 2006 تا 2008، خودرویی رویایی برای سفر هست که از ویژگی­ های خاص خود بهره م...

قیمت تیپ های مختلف بنز B در سال 2006