قیمت فارستر و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف سوبارو فارستر در سال 2014