قیمت پراید 132 و مشخصات فنی

1396

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1395

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1394

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1393

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1392

سایپا پراید 132,1392

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1391

سایپا پراید 132,1391

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1390

سایپا پراید 132,1390

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1389

سایپا پراید 132,1389

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1388

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1387

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

1386

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 132

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 14,750,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 14,700,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 14,600,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 13,550,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 15,350,000
 سایپا , پراید 132, 1395

قیمت پراید 132 مدل 1395

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 18,400,000
 سایپا , پراید 132, 1395

قیمت پراید 132 مدل 1395

رنگ سفید 30000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,350,000
 سایپا , پراید 132, 1391

قیمت پراید 132 مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,500,000
 سایپا , پراید 132, 1395

قیمت پراید 132 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 132, 1395

قیمت پراید 132 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 13,350,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,900,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,900,000
 سایپا , پراید 132, 1387

قیمت پراید 132 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 10,550,000
 سایپا , پراید 132, 1387

قیمت پراید 132 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 10,800,000
 سایپا , پراید 132, 1387

قیمت پراید 132 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,000,000
 سایپا , پراید 132, 1388

قیمت پراید 132 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,600,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ نقره ای 140000 چهار ماه یا بیشتر یک سال قطعه 1 قطعه 2 11,600,000
 سایپا , پراید 132, 1391

قیمت پراید 132 مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,700,000