قیمت پراید 132 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 132,1397

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1397

1396

سایپا پراید 132,1396

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1396

1395

سایپا پراید 132,1395

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1395

1394

سایپا پراید 132,1394

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1394

1393

سایپا پراید 132,1393

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1393

1392

سایپا پراید 132,1392

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1392

1391

سایپا پراید 132,1391

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

1390

سایپا پراید 132,1390

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1390

1389

سایپا پراید 132,1389

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

1388

سایپا پراید 132,1388

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1388

1387

سایپا پراید 132,1387

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1387

1386

سایپا پراید 132,1386

 سایپا از سال 1387 آغاز به عرضه خودرویی با نام پراید 132 در بازار کرد که از لحاظ ظاهری تفاوت نس...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 132 در سال 1386

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 132, 1395

قیمت پراید 132 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,800,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,150,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,400,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,400,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,500,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ مشکی 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,250,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,500,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,100,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,400,000
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,500,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 132, 1394

قیمت پراید 132 مدل 1394

رنگ خاکستری 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,400,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,100,000
 سایپا , پراید 132, 1388

قیمت پراید 132 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,600,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,100,000
 سایپا , پراید 132, 1390

قیمت پراید 132 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,100,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 3 12,150,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 2 12,400,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 1 12,750,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم قطعه 1 13,200,000
 سایپا , پراید 132, 1389

قیمت پراید 132 مدل 1389

رنگ مشکی 190000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 1 12,750,000