قیمت چانگان CS35 سایپا و مشخصات فنی

1397

چانگان CS35 سایپا,1397

سال‌های اخیر با هجوم گسترده خودروهای چینی به بازار ایران مصادف ...

قیمت تیپ های مختلف چانگان CS35 سایپا در سال 1397

1396

چانگان CS35 سایپا,1396

سال‌های اخیر با هجوم گسترده خودروهای چینی به بازار ایران مصادف ...

قیمت تیپ های مختلف چانگان CS35 سایپا در سال 1396

1395

چانگان CS35 سایپا,1395

سال‌های اخیر با هجوم گسترده خودروهای چینی به بازار ایران مصادف ...

قیمت تیپ های مختلف چانگان CS35 سایپا در سال 1395

1394

چانگان CS35 سایپا,1394

سال‌های اخیر با هجوم گسترده خودروهای چینی به بازار ایران مصادف ...

قیمت تیپ های مختلف چانگان CS35 سایپا در سال 1394

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 چانگان , CS35 سایپا, 1394

قیمت CS35 سایپا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,600,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1395

قیمت CS35 سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1397

قیمت CS35 سایپا مدل 1397

رنگ نقره ای 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,300,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1397

قیمت CS35 سایپا مدل 1397

رنگ مشکی 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 117,300,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1397

قیمت CS35 سایپا مدل 1397

رنگ سفید 15000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,900,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1395

قیمت CS35 سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 87,200,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1395

قیمت CS35 سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,400,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1395

قیمت CS35 سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 109,100,000
بیشتر ...
 چانگان , CS35 سایپا, 1395

قیمت CS35 سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 114,400,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 109,500,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,300,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,300,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,300,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,900,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 113,000,000
 چانگان , CS35 سایپا, 1396

قیمت CS35 سایپا مدل 1396

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 111,900,000