قیمت پراید 111 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 111,1397

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1397

1396

سایپا پراید 111,1396

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1396

1395

سایپا پراید 111,1395

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1395

1394

سایپا پراید 111,1394

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1394

1393

سایپا پراید 111,1393

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1393

1392

سایپا پراید 111,1392

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1392

1391

سایپا پراید 111,1391

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

1390

سایپا پراید 111,1390

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1390

1389

سایپا پراید 111,1389

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1389

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 111, 1392

قیمت پراید 111 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,900,000
 سایپا , پراید 111, 1397

قیمت پراید 111 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , پراید 111, 1392

قیمت پراید 111 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,250,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 سایپا , پراید 111, 1391

قیمت پراید 111 مدل 1391

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 24,300,000
 سایپا , پراید 111, 1391

قیمت پراید 111 مدل 1391

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,950,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,300,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,300,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 26,050,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,550,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 111, 1391

قیمت پراید 111 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 24,750,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,300,000
 سایپا , پراید 111, 1390

قیمت پراید 111 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,300,000
 سایپا , پراید 111, 1389

قیمت پراید 111 مدل 1389

رنگ مشکی 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 21,500,000