قیمت پراید 111 و مشخصات فنی

1398

سایپا پراید 111,1398

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1398

1397

سایپا پراید 111,1397

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1397

1396

سایپا پراید 111,1396

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1396

1395

سایپا پراید 111,1395

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1395

1394

سایپا پراید 111,1394

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1394

1393

سایپا پراید 111,1393

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1393

1392

سایپا پراید 111,1392

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1392

1391

سایپا پراید 111,1391

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

1390

سایپا پراید 111,1390

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1390

1389

سایپا پراید 111,1389

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 111 در سال 1389

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,800,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ خاکستری 44000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 42,400,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ خاکستری 44000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,100,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ خاکستری 480000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 39,800,000
 سایپا , پراید 111, 1392

قیمت پراید 111 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 50000 ندارد دو سال سالم سالم 42,500,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 50000 ندارد ندارد سالم سالم 42,400,000
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 43,200,000
 سایپا , پراید 111, 1395

قیمت پراید 111 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , پراید 111, 1394

قیمت پراید 111 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 41,400,000
 سایپا , پراید 111, 1394

قیمت پراید 111 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,800,000
 سایپا , پراید 111, 1397

قیمت پراید 111 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,000,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , پراید 111, 1393

قیمت پراید 111 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 سایپا , پراید 111, 1392

قیمت پراید 111 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 سایپا , پراید 111, 1392

قیمت پراید 111 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000