قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1394

سایپا پراید 141,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل25200000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1394

1393

سایپا پراید 141,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل24000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1393

1392

سایپا پراید 141,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 21600000 تا 23500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1392

1391

سایپا پراید 141,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 19650000 تا 20850000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1391

1390

سایپا پراید 141,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 18000000 تا 18700000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1390

1389

سایپا پراید 141,1389

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 28850000 تا 31000000

1388

سایپا پراید 141,1388

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 27000000 تا 28850000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1388

1387

سایپا پراید 141,1387

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل24800000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1387

1386

سایپا پراید 141,1386

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل22950000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1386

1385

سایپا پراید 141,1385

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل20500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1385

1384

سایپا پراید 141,1384

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل17000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1384

1383

سایپا پراید 141,1383

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل15350000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1383

1382

سایپا پراید 141,1382

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل14000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1393

قیمت پراید 141 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,000,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 130000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 22,050,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 22,700,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 22,200,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 22,700,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 13000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 23,350,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 20,850,000
 سایپا , پراید 141, 1391

قیمت پراید 141 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,700,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 20,850,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,350,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ بژ 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,100,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ خاکستری 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,350,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,350,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 24,550,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 25,150,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,650,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000