قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1394

سایپا پراید 141,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل17000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1394

1393

سایپا پراید 141,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل16000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1393

1392

سایپا پراید 141,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 14000000 تا 15650000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1392

1391

سایپا پراید 141,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 12650000 تا 14450000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1391

1390

سایپا پراید 141,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 12300000 تا 14000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1390

1389

سایپا پراید 141,1389

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 11600000 تا 12350000

1388

سایپا پراید 141,1388

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 11600000 تا 11850000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1388

1387

سایپا پراید 141,1387

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل11000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1387

1386

سایپا پراید 141,1386

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل10300000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1386

1385

سایپا پراید 141,1385

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل8900000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1385

1384

سایپا پراید 141,1384

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل8650000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1384

1383

سایپا پراید 141,1383

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل7950000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1383

1382

سایپا پراید 141,1382

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل7100000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 1011 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 13,150,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 1011 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 13,150,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 107000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 12,300,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 107000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 12,300,000
 سایپا , پراید 141, 1394

قیمت پراید 141 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 107000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 12,300,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 107000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,200,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,600,000
 سایپا , پراید 141, 1394

قیمت پراید 141 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 سایپا , پراید 141, 1394

قیمت پراید 141 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,850,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 3 11,500,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 11,800,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 12,350,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,850,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,850,000
 سایپا , پراید 141, 1392

قیمت پراید 141 مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 سایپا , پراید 141, 1394

قیمت پراید 141 مدل 1394

رنگ سفید 700000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,800,000