قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1394

سایپا پراید 141,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 29000000 تا 39000000

1393

سایپا پراید 141,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 29000000 تا 39000000

1392

سایپا پراید 141,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 29000000 تا 39000000