قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1394

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1393

1392

سایپا پراید 141,1392

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1392

1391

سایپا پراید 141,1391

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1391

1390

سایپا پراید 141,1390

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1390

1389

سایپا پراید 141,1389

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 11250000 تا 12000000

1388

سایپا پراید 141,1388

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 11250000 تا 11500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1388

1387

سایپا پراید 141,1387

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل10700000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1387

1386

سایپا پراید 141,1386

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل10000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1386

1385

سایپا پراید 141,1385

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل8650000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1385

1384

سایپا پراید 141,1384

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل8400000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1384

1383

سایپا پراید 141,1383

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل7750000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1383

1382

سایپا پراید 141,1382

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل6900000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1382

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,150,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 11,550,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 11,300,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 11,550,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,150,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,150,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 12,250,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,300,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 12,200,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 11,850,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 115000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 12,100,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 2 13,450,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم قطعه 1 13,850,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 11,600,000