قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1394

سایپا پراید 141,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل26650000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1394

1393

سایپا پراید 141,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل25500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1393

1392

سایپا پراید 141,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 22300000 تا 25000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1392

1391

سایپا پراید 141,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 20150000 تا 23100000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1391

1390

سایپا پراید 141,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 19600000 تا 22300000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1390

1389

سایپا پراید 141,1389

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 19800000 تا 20700000

1388

سایپا پراید 141,1388

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 18500000 تا 19150000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1388

1387

سایپا پراید 141,1387

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل17150000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1387

1386

سایپا پراید 141,1386

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل16500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1386

1385

سایپا پراید 141,1385

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل15850000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1385

1384

سایپا پراید 141,1384

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل14500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1384

1383

سایپا پراید 141,1383

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل13200000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1383

1382

سایپا پراید 141,1382

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل10550000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1383

قیمت پراید 141 مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 سایپا , پراید 141, 1383

قیمت پراید 141 مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,200,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 21,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 21,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 21,050,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 2 20,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 1 20,850,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 2 20,450,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 110000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم قطعه 3 20,000,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,800,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,600,000
 سایپا , پراید 141, 1391

قیمت پراید 141 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,150,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,200,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 16,150,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر سه سال قطعه 1 قطعه 1 15,700,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 16,150,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 16,550,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,400,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ مشکی 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,250,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,500,000