قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1392

سایپا پراید 141,1392

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

1391

سایپا پراید 141,1391

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

1390

سایپا پراید 141,1390

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

1389

سایپا پراید 141,1389

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

1388

سایپا پراید 141,1388

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

1387

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 141

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,200,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1384

قیمت پراید 141 مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,400,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1384

قیمت پراید 141 مدل 1384

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 8,800,000
 سایپا , پراید 141, 1384

قیمت پراید 141 مدل 1384

رنگ نقره ای 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,350,000
 سایپا , پراید 141, 1384

قیمت پراید 141 مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 8,400,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,300,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,300,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,250,000
 سایپا , پراید 141, 1383

قیمت پراید 141 مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 7,750,000
 سایپا , پراید 141, 1384

قیمت پراید 141 مدل 1384

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 9,100,000
 سایپا , پراید 141, 1386

قیمت پراید 141 مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,000,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,650,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,650,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,700,000