قیمت پراید 141 و مشخصات فنی

1394

سایپا پراید 141,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل39000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1394

1393

سایپا پراید 141,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل37000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1393

1392

سایپا پراید 141,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 33000000 تا 35000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1392

1391

سایپا پراید 141,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 29500000 تا 33000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1391

1390

سایپا پراید 141,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 28000000 تا 31500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1390

1389

سایپا پراید 141,1389

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 26950000 تا 29000000

1388

سایپا پراید 141,1388

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل قیمت از 26950000 تا 27950000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1388

1387

سایپا پراید 141,1387

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل26000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1387

1386

سایپا پراید 141,1386

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل24000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1386

1385

سایپا پراید 141,1385

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل21500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1385

1384

سایپا پراید 141,1384

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل20500000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1384

1383

سایپا پراید 141,1383

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل19000000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1383

1382

سایپا پراید 141,1382

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران تولید شد و همه مدل16950000

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 141 در سال 1382

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,500,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,500,000
 سایپا , پراید 141, 1390

قیمت پراید 141 مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,500,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,800,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,550,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,450,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,750,000
 سایپا , پراید 141, 1388

قیمت پراید 141 مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , پراید 141, 1387

قیمت پراید 141 مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,000,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 سایپا , پراید 141, 1385

قیمت پراید 141 مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,500,000
 سایپا , پراید 141, 1389

قیمت پراید 141 مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000