قیمت وانت زامیاد و مشخصات فنی

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1397

1396

سایپا وانت زامیاد,1396

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1396

1395

سایپا وانت زامیاد,1395

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1395

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1394

1393

سایپا وانت زامیاد,1393

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1393

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1392

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1391

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1390

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1389

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1388

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1387

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1386

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1385

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1384

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1383

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , وانت زامیاد, 1394

قیمت وانت زامیاد مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,600,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 22,150,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,550,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,550,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1384

قیمت وانت زامیاد مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,750,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 21,450,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 20,750,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 19,000,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 3 سالم 18,200,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 4 سالم 17,650,000
بیشتر ...
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 سالم 16,950,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 1 16,550,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 2 16,100,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 3 15,550,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 4 15,150,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 2 16,050,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 3 15,500,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 4 قطعه 4 15,650,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 5 قطعه 4 15,150,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 100000 یک ماه هشت سال یا بیشتر قطعه 4 قطعه 2 16,750,000