قیمت وانت زامیاد و مشخصات فنی

1397

سایپا وانت زامیاد,1397

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1397

1396

سایپا وانت زامیاد,1396

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1396

1395

سایپا وانت زامیاد,1395

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1395

1394

سایپا وانت زامیاد,1394

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1394

1393

سایپا وانت زامیاد,1393

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1393

1392

سایپا وانت زامیاد,1392

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1392

1391

سایپا وانت زامیاد,1391

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1391

1390

سایپا وانت زامیاد,1390

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1390

1389

سایپا وانت زامیاد,1389

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1389

1388

سایپا وانت زامیاد,1388

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1388

1387

سایپا وانت زامیاد,1387

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1387

1386

سایپا وانت زامیاد,1386

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1386

1385

سایپا وانت زامیاد,1385

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1385

1384

سایپا وانت زامیاد,1384

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1384

1383

سایپا وانت زامیاد,1383

اسم نیسان با نیسان آبی (حتی آبی وحشی) در ذهن ایرانیان گره خورده است ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا وانت زامیاد در سال 1383

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , وانت زامیاد, 1394

قیمت وانت زامیاد مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1390

قیمت وانت زامیاد مدل 1390

سایر رنگها 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,300,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1387

قیمت وانت زامیاد مدل 1387

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,200,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1396

قیمت وانت زامیاد مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1397

قیمت وانت زامیاد مدل 1397

رنگ سفید 16667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,800,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1394

قیمت وانت زامیاد مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 38,900,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1394

قیمت وانت زامیاد مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 39,400,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1394

قیمت وانت زامیاد مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,700,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 130000 ندارد هشت سال یا بیشتر سالم سالم 25,450,000
بیشتر ...
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 130000 ندارد ندارد سالم سالم 24,800,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,750,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1388

قیمت وانت زامیاد مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,850,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1383

قیمت وانت زامیاد مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,300,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1391

قیمت وانت زامیاد مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1389

قیمت وانت زامیاد مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,000,000
 سایپا , وانت زامیاد, 1393

قیمت وانت زامیاد مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 35,400,000