قیمت پراید نسیم و مشخصات فنی

1389

سایپا پراید نسیم,1389

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1389

1388

سایپا پراید نسیم,1388

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1388

1387

سایپا پراید نسیم,1387

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1387

1386

سایپا پراید نسیم,1386

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1386

1385

سایپا پراید نسیم,1385

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1385

1384

سایپا پراید نسیم,1384

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1384

1383

سایپا پراید نسیم,1383

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1383

1382

سایپا پراید نسیم,1382

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1382

1381

سایپا پراید نسیم,1381

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1381

1380

سایپا پراید نسیم,1380

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 سه ماه یک سال قطعه 4 سالم 21,450,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 سه ماه یک سال قطعه 3 سالم 22,100,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 سه ماه یک سال قطعه 2 سالم 22,850,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 سه ماه یک سال قطعه 1 سالم 23,550,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 سه ماه یک سال سالم سالم 24,350,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 یک ماه یک سال سالم سالم 24,200,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 یک ماه ندارد سالم سالم 24,150,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,750,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ مشکی 31000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,400,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,100,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,450,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد قطعه 3 سالم 29,250,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد قطعه 3 سالم 29,250,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد قطعه 2 سالم 30,300,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد قطعه 1 سالم 31,100,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد سالم سالم 32,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد سالم قطعه 1 31,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ مشکی 140000 ندارد ندارد سالم سالم 32,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ سفید 140000 ندارد ندارد سالم سالم 32,400,000