قیمت پراید نسیم و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید نسیم

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید نسیم, 1385

قیمت پراید نسیم مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,150,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 8,900,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 9,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 9,300,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1389

قیمت پراید نسیم مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,800,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,450,000
 سایپا , پراید نسیم, 1387

قیمت پراید نسیم مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 11 سالم 8,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

سایر رنگها 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,500,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1383

قیمت پراید نسیم مدل 1383

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,200,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,800,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,800,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

سایر رنگها 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 8,850,000
 سایپا , پراید نسیم, 1389

قیمت پراید نسیم مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,800,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

سایر رنگها 200000 یک ماه هشت سال یا بیشتر سالم سالم 9,500,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 10,100,000
 سایپا , پراید نسیم, 1386

قیمت پراید نسیم مدل 1386

رنگ سفید 12000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 12,600,000