قیمت پراید نسیم و مشخصات فنی

1389

سایپا پراید نسیم,1389

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1389

1388

سایپا پراید نسیم,1388

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1388

1387

سایپا پراید نسیم,1387

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1387

1386

سایپا پراید نسیم,1386

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1386

1385

سایپا پراید نسیم,1385

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1385

1384

سایپا پراید نسیم,1384

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1384

1383

سایپا پراید نسیم,1383

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1383

1382

سایپا پراید نسیم,1382

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1382

1381

سایپا پراید نسیم,1381

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1381

1380

سایپا پراید نسیم,1380

تولید خودروی پراید به سفارش شرکت آمریکایی فورد به شرکت ژاپنی مزدا در سال 1986 استارت خورد. خودرویی ک...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید نسیم در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ مشکی 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,950,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ خاکستری 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1384

قیمت پراید نسیم مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,100,000
 سایپا , پراید نسیم, 1385

قیمت پراید نسیم مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,950,000
 سایپا , پراید نسیم, 1382

قیمت پراید نسیم مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,900,000
 سایپا , پراید نسیم, 1382

قیمت پراید نسیم مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,900,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 7 سالم 6,900,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 8 سالم 6,700,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 9 سالم 6,500,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 11 سالم 6,150,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 10 سالم 6,300,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 5 سالم 7,800,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 6 سالم 7,600,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 4 سالم 8,000,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 3 سالم 8,300,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 2 سالم 8,550,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد قطعه 1 سالم 8,850,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 ندارد ندارد سالم سالم 9,150,000
 سایپا , پراید نسیم, 1380

قیمت پراید نسیم مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,850,000
 سایپا , پراید نسیم, 1388

قیمت پراید نسیم مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,850,000