قیمت سایپا کیا ریو مونتاژ و مشخصات فنی

1391

سایپا کیا ریو مونتاژ,1391

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1391

1390

سایپا کیا ریو مونتاژ,1390

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1390

1389

سایپا کیا ریو مونتاژ,1389

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1389

1388

سایپا کیا ریو مونتاژ,1388

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1388

1387

سایپا کیا ریو مونتاژ,1387

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1387

1386

سایپا کیا ریو مونتاژ,1386

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1386

1385

سایپا کیا ریو مونتاژ,1385

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1385

1384

سایپا کیا ریو مونتاژ,1384

خودروی ریو اولین بار در سال 2000 میلادی توسط شرکت کیا موتورز کره جنوبی در دو مدل سدان و هاچ‌بک ...

قیمت تیپ های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ در سال 1384

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1384

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1387

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1384

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1388

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1388

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,400,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1391

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1390

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,800,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 48,900,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 3 48,900,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 50,600,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 51,800,000
بیشتر ...
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 165000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1390

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,800,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1387

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1387

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1384

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1390

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1390

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,800,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1384

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1391

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1391

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1391

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1391

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 65,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 59,600,000