قیمت سایپا کیا ریو مونتاژ و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

قیمت مدل های مختلف سایپا کیا ریو مونتاژ

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1387

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 180000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 15,900,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 15,250,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 15,500,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 15,750,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,100,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

سایر رنگها 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,400,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1385

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
بیشتر ...
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1391

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 26,200,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 107000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 24,600,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال سالم سالم 23,900,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1389

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1386

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , کیا ریو مونتاژ, 1387

قیمت کیا ریو مونتاژ مدل 1387

رنگ سفید 197000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 19,650,000