قیمت پراید 131 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 131,1397

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1397

1396

سایپا پراید 131,1396

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1396

1395

سایپا پراید 131,1395

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1395

1394

سایپا پراید 131,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1394

1393

سایپا پراید 131,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1393

1392

سایپا پراید 131,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

1391

سایپا پراید 131,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

1390

سایپا پراید 131,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1390

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 131, 1391

قیمت پراید 131 مدل 1391

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 29,450,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,600,000
 سایپا , پراید 131, 1397

قیمت پراید 131 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,500,000
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,200,000
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,500,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 28,150,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,000,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 29,050,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 29,050,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 2 سالم 28,150,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 29,050,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,000,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 29,450,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,350,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 28,900,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 29,450,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,000,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,000,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,200,000