قیمت پراید 131 و مشخصات فنی

1396

سایپا پراید 131,1396

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1396

1395

سایپا پراید 131,1395

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1395

1394

سایپا پراید 131,1394

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1394

1393

سایپا پراید 131,1393

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1393

1392

سایپا پراید 131,1392

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

1391

سایپا پراید 131,1391

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

1390

سایپا پراید 131,1390

پراید برای اولین بار در سال 1372 در ایران در دو نوع پراید سدان با نام صبا و پراید...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 131 در سال 1390

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 131, 1391

قیمت پراید 131 مدل 1391

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,750,000
 سایپا , پراید 131, 1392

قیمت پراید 131 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,500,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 18,150,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 131, 1392

قیمت پراید 131 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 16,850,000
 سایپا , پراید 131, 1392

قیمت پراید 131 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,500,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 131, 1394

قیمت پراید 131 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 131, 1392

قیمت پراید 131 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 15,750,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,700,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000
 سایپا , پراید 131, 1392

قیمت پراید 131 مدل 1392

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,500,000
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 17,550,000
 سایپا , پراید 131, 1393

قیمت پراید 131 مدل 1393

رنگ سفید 50000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 131, 1395

قیمت پراید 131 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,000,000
 سایپا , پراید 131, 1396

قیمت پراید 131 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,900,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 13,900,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ سفید 120000 دو ماه شش سال سالم سالم 13,250,000
 سایپا , پراید 131, 1390

قیمت پراید 131 مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر شش سال سالم سالم 13,900,000