قیمت ساینا و مشخصات فنی

1398

سایپا ساینا,1398

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1398

1397

سایپا ساینا,1397

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1397

1396

سایپا ساینا,1396

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1396

1395

سایپا ساینا,1395

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1395

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,100,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ مشکی 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ بژ 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,400,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ نقره ای 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,000,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
بیشتر ...
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1398

قیمت ساینا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 57,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 54,500,000