قیمت ساینا و مشخصات فنی

1397

سایپا ساینا,1397

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1397

1396

سایپا ساینا,1396

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1396

1395

سایپا ساینا,1395

ساینا به عنوان خودرویی که در داخل کشور طراحی شده است در واقع فیس&zwn...

قیمت تیپ های مختلف سایپا ساینا در سال 1395

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,200,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,200,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1395

قیمت ساینا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,700,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , ساینا, 1395

قیمت ساینا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,500,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,200,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
بیشتر ...
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,200,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1397

قیمت ساینا مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,700,000
 سایپا , ساینا, 1396

قیمت ساینا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,000,000