قیمت پراید صبا و مشخصات فنی

1389

سایپا پراید صبا,1389

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1389

1388

سایپا پراید صبا,1388

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1388

1387

سایپا پراید صبا,1387

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1387

1386

سایپا پراید صبا,1386

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1386

1385

سایپا پراید صبا,1385

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1385

1384

سایپا پراید صبا,1384

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1384

1383

سایپا پراید صبا,1383

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1383

1382

سایپا پراید صبا,1382

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1382

1381

سایپا پراید صبا,1381

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1381

1380

سایپا پراید صبا,1380

از اواسط سال 1987 شرکت فورد لیسانس تولید خودروی فورد فستیوا را به شرکت کیا موتورز کره جنوبی نیز اهدا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید صبا در سال 1380

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید صبا, 1385

قیمت پراید صبا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 15,700,000
 سایپا , پراید صبا, 1385

قیمت پراید صبا مدل 1385

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,200,000
 سایپا , پراید صبا, 1382

قیمت پراید صبا مدل 1382

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,350,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,300,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 340000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,300,000
 سایپا , پراید صبا, 1389

قیمت پراید صبا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,000,000
 سایپا , پراید صبا, 1383

قیمت پراید صبا مدل 1383

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,000,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,950,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ نقره ای 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,000,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ خاکستری 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,950,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,150,000
 سایپا , پراید صبا, 1388

قیمت پراید صبا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 3 قطعه 1 16,650,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 قطعه 1 17,200,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 2 سالم 17,600,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 18,300,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 18,900,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 150000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,450,000
 سایپا , پراید صبا, 1384

قیمت پراید صبا مدل 1384

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,500,000
 سایپا , پراید صبا, 1389

قیمت پراید صبا مدل 1389

رنگ نقره ای 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,800,000