قیمت پراید صبا و مشخصات فنی

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید صبا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 11,500,000
 سایپا , پراید صبا, 1385

قیمت پراید صبا مدل 1385

رنگ نقره ای 255000 چهار ماه یا بیشتر شش سال قطعه 7 سالم 8,000,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1389

قیمت پراید صبا مدل 1389

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 12,500,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 11,050,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 10,600,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 11,050,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 10,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,700,000
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,700,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید صبا, 1386

قیمت پراید صبا مدل 1386

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 10,700,000
 سایپا , پراید صبا, 1385

قیمت پراید صبا مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,650,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1388

قیمت پراید صبا مدل 1388

رنگ سفید 296000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 11,550,000
 سایپا , پراید صبا, 1384

قیمت پراید صبا مدل 1384

رنگ مشکی 240000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال قطعه 1 قطعه 1 8,450,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1380

قیمت پراید صبا مدل 1380

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 6,100,000
 سایپا , پراید صبا, 1385

قیمت پراید صبا مدل 1385

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 9,650,000
 سایپا , پراید صبا, 1387

قیمت پراید صبا مدل 1387

رنگ خاکستری 90000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 1 سالم 12,250,000