قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1396

سایپا تیبا 2,1396

قیمت مدل های مختلف سایپا تیبا 2

1395

سایپا تیبا 2,1395

قیمت مدل های مختلف سایپا تیبا 2

1394

سایپا تیبا 2,1394

قیمت مدل های مختلف سایپا تیبا 2

1393

سایپا تیبا 2,1393

قیمت مدل های مختلف سایپا تیبا 2

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ خاکستری 41000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 22,050,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,700,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,950,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,950,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ خاکستری 21000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 23,900,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ خاکستری 21000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,900,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ خاکستری 21000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 23,050,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,750,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,950,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,200,000