قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا 2,1397

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1397

1396

سایپا تیبا 2,1396

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1396

1395

سایپا تیبا 2,1395

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1395

1394

سایپا تیبا 2,1394

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1394

1393

سایپا تیبا 2,1393

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 43000 یک ماه سه سال سالم سالم 22,050,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 43000 یک ماه سه سال سالم سالم 22,050,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 43000 یک ماه ندارد سالم سالم 21,850,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 43000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,700,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 43000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,700,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,400,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 5 21,250,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 4 22,250,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 3 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 2 23,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 23,650,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 24,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,400,000