قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1398

سایپا تیبا 2,1398

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1398

1397

سایپا تیبا 2,1397

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1397

1396

سایپا تیبا 2,1396

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1396

1395

سایپا تیبا 2,1395

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1395

1394

سایپا تیبا 2,1394

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1394

1393

سایپا تیبا 2,1393

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 48,100,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1398

قیمت تیبا 2 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,700,000
 سایپا , تیبا 2, 1398

قیمت تیبا 2 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1398

قیمت تیبا 2 مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 55,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 38,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 سالم 36,800,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 1 36,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 2 35,100,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال قطعه 1 قطعه 3 34,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 3 33,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 34,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 35,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 36,400,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 35,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 2 34,600,000