قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا 2,1397

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1397

1396

سایپا تیبا 2,1396

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1396

1395

سایپا تیبا 2,1395

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1395

1394

سایپا تیبا 2,1394

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1394

1393

سایپا تیبا 2,1393

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 20000 ندارد ندارد سالم سالم 40,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 36,300,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,300,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,300,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ خاکستری 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,500,000