قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا 2,1397

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1397

1396

سایپا تیبا 2,1396

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1396

1395

سایپا تیبا 2,1395

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1395

1394

سایپا تیبا 2,1394

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1394

1393

سایپا تیبا 2,1393

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 47,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1393

قیمت تیبا 2 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 42,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 52,100,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 53,000,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 44,700,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 45,400,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 45,400,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 70000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 45,200,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 44,500,000
 سایپا , تیبا 2, 1394

قیمت تیبا 2 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1396

قیمت تیبا 2 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,000,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 46,000,000