قیمت تیبا 2 و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا 2,1397

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1397

1396

سایپا تیبا 2,1396

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1396

1395

سایپا تیبا 2,1395

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1395

1394

سایپا تیبا 2,1394

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1394

1393

سایپا تیبا 2,1393

تیبا هاچ‌بک یا تیبا 2 یک سال و چند ماه پس از عرضه تیبا صندوق‌دار رونمایی شد. از آنجا که سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا 2 در سال 1393

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1397

قیمت تیبا 2 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 23,150,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 23,150,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 سالم 23,800,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 24,350,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 24,350,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 24,350,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 32000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 24,350,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,750,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,300,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ مشکی 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,300,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,600,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,450,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ بژ 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,150,000
 سایپا , تیبا 2, 1395

قیمت تیبا 2 مدل 1395

رنگ خاکستری 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال قطعه 1 قطعه 1 22,450,000