قیمت سراتو سایپا و مشخصات فنی

1398

سایپا سراتو سایپا,1398

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1398

1397

سایپا سراتو سایپا,1397

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

1396

سایپا سراتو سایپا,1396

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

1395

سایپا سراتو سایپا,1395

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1395

1394

سایپا سراتو سایپا,1394

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1394

1393

سایپا سراتو سایپا,1393

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,700,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1398

قیمت سراتو سایپا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,700,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,700,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1398

قیمت سراتو سایپا مدل 1398

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 295,000,000
بیشتر ...
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 قطعه 1 175,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 179,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,400,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 176,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 162,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 260,700,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 225,300,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 184,400,000