قیمت سراتو سایپا و مشخصات فنی

1397

سایپا سراتو سایپا,1397

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1397

1396

سایپا سراتو سایپا,1396

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

1395

سایپا سراتو سایپا,1395

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1395

1394

سایپا سراتو سایپا,1394

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1394

1393

سایپا سراتو سایپا,1393

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 159,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1393

قیمت سراتو سایپا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 133,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1394

قیمت سراتو سایپا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 145,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ مشکی 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 180,900,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 159,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1397

قیمت سراتو سایپا مدل 1397

رنگ سفید 13333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 183,800,000
بیشتر ...
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 129,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 170,300,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 173,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 152,200,000