قیمت سراتو سایپا و مشخصات فنی

1397

سایپا سراتو سایپا,1397

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1397

1396

سایپا سراتو سایپا,1396

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

1395

سایپا سراتو سایپا,1395

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1395

1394

سایپا سراتو سایپا,1394

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1394

1393

سایپا سراتو سایپا,1393

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سال 1391 در ایران آغاز شود، در سال...

قیمت تیپ های مختلف سایپا سراتو سایپا در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 123,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 127,600,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 123,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 127,600,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 123,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 127,600,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 123,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 1 126,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 130,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

سایر رنگها 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 127,600,000
بیشتر ...
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ خاکستری 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 129,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ بژ 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 128,200,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ نقره ای 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 129,700,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ مشکی 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 129,100,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 130,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 14000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 130,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 127,600,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 127,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 125,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,400,000