قیمت سراتو سایپا و مشخصات فنی

1398

سایپا سراتو سایپا,1398

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

1397

سایپا سراتو سایپا,1397

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...

1396

سایپا سراتو سایپا,1396

سایپا با توجه به مشکلات تحریم، مونتاژ کیا سراتو را که قرار بود از سا...