قیمت سراتو سایپا و مشخصات فنی

1395

سایپا سراتو سایپا,1395

قیمت مدل های مختلف سایپا سراتو سایپا

1394

سایپا سراتو سایپا,1394

قیمت مدل های مختلف سایپا سراتو سایپا

1393

سایپا سراتو سایپا,1393

قیمت مدل های مختلف سایپا سراتو سایپا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
بیشتر ...
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 84,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 94,800,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,500,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1395

قیمت سراتو سایپا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 82,000,000
 سایپا , سراتو سایپا, 1396

قیمت سراتو سایپا مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 96,500,000