قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1396

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 151

1395

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 151

1394

سایپا پراید 151,1394

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 151

1393

سایپا پراید 151,1393

قیمت مدل های مختلف سایپا پراید 151

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,000,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,550,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 18000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,550,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,400,000