قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,000,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,400,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 19800 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,200,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 5000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 13,500,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,950,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,950,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,350,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

سایر رنگها 1000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 17,000,000