قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,300,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,500,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,300,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ مشکی 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,900,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ نقره ای 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,100,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ بژ 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,700,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ خاکستری 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,100,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

سایر رنگها 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,600,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ نقره ای 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,100,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,300,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,300,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 18333 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 29,550,000