قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,650,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,650,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 6667 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 21,650,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 15,800,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,800,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,600,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 2 14,300,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم قطعه 1 14,600,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 15,000,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,600,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 22,950,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,400,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,400,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 19,100,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 19,100,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

سایر رنگها 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 18,700,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ نقره ای 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 18,950,000