قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1398

سایپا پراید 151,1398

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1398

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1394

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1393

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,400,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 یک ماه ندارد سالم سالم 35,300,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,800,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,200,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,300,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,300,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ خاکستری 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ بژ 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,600,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ نقره ای 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ مشکی 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,800,000