قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 30,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,400,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 41,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,800,000
 سایپا , پراید 151, 1394

قیمت پراید 151 مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 54000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 36,200,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 54000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم قطعه 1 35,400,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 54000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 36,200,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 54000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,100,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 37,000,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 40,000,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 38,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 6 30,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 5 30,900,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 4 31,800,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 3 32,500,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 4 31,800,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 3 32,800,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 50 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 2 34,100,000