قیمت پراید 151 و مشخصات فنی

1397

سایپا پراید 151,1397

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1397

1396

سایپا پراید 151,1396

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1396

1395

سایپا پراید 151,1395

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

قیمت تیپ های مختلف سایپا پراید 151 در سال 1395

1394

سایپا پراید 151,1394

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

1393

سایپا پراید 151,1393

سایپا 151، پراید وانت و پراید کارا نام­هایی ه...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,400,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,400,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ مشکی 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,050,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ خاکستری 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,400,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

سایر رنگها 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,700,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ خاکستری 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,200,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ بژ 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,800,000
بیشتر ...
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ نقره ای 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,200,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ مشکی 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,000,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1396

قیمت پراید 151 مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,250,000
 سایپا , پراید 151, 1397

قیمت پراید 151 مدل 1397

رنگ سفید 0 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 33,400,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,000,000
 سایپا , پراید 151, 1393

قیمت پراید 151 مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,300,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر دو سال سالم سالم 25,100,000
 سایپا , پراید 151, 1395

قیمت پراید 151 مدل 1395

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 25,100,000