قیمت تیبا و مشخصات فنی

1396

سایپا تیبا,1396

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1396

1395

سایپا تیبا,1395

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1395

1394

سایپا تیبا,1394

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1394

1393

سایپا تیبا,1393

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1393

1392

سایپا تیبا,1392

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1392

1391

سایپا تیبا,1391

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1391

1390

سایپا تیبا,1390

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1390

1389

سایپا تیبا,1389

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1389

1388

سایپا تیبا,1388

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1388

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا, 1396

قیمت تیبا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,950,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,700,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,000,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,000,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد قطعه 1 سالم 21,150,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 10000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 19,950,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم قطعه 1 19,550,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 20,050,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,900,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 20,300,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 19,900,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

سایر رنگها 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,700,000
 سایپا , تیبا, 1390

قیمت تیبا مدل 1390

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 16,200,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 23,100,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,700,000
 سایپا , تیبا, 1388

قیمت تیبا مدل 1388

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 14,600,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم سالم 23,150,000