قیمت تیبا و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا,1397

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1397

1396

سایپا تیبا,1396

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1396

1395

سایپا تیبا,1395

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1395

1394

سایپا تیبا,1394

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1394

1393

سایپا تیبا,1393

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1393

1392

سایپا تیبا,1392

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1392

1391

سایپا تیبا,1391

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1391

1390

سایپا تیبا,1390

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1390

1389

سایپا تیبا,1389

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1389

1388

سایپا تیبا,1388

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1388

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 132000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 34,200,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 132000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 34,200,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 132000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 34,000,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 36,600,000
 سایپا , تیبا, 1390

قیمت تیبا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,350,000
 سایپا , تیبا, 1388

قیمت تیبا مدل 1388

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 25,400,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 32,100,000
 سایپا , تیبا, 1389

قیمت تیبا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,150,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 9 25,650,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 10 24,650,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 8 26,600,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 7 27,100,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 6 27,600,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 5 28,100,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 3 29,400,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 4 28,650,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر یک سال سالم قطعه 2 30,200,000
 سایپا , تیبا, 1389

قیمت تیبا مدل 1389

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 27,150,000
 سایپا , تیبا, 1390

قیمت تیبا مدل 1390

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 28,350,000
 سایپا , تیبا, 1392

قیمت تیبا مدل 1392

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 31,400,000