قیمت تیبا و مشخصات فنی

1397

سایپا تیبا,1397

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1397

1396

سایپا تیبا,1396

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1396

1395

سایپا تیبا,1395

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1395

1394

سایپا تیبا,1394

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1394

1393

سایپا تیبا,1393

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1393

1392

سایپا تیبا,1392

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1392

1391

سایپا تیبا,1391

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1391

1390

سایپا تیبا,1390

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1390

1389

سایپا تیبا,1389

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1389

1388

سایپا تیبا,1388

تیبا، زیبای ایرانی! شخصا، این تبلیغ شرکت سایپا اولین چیزی است که با شنیدن نام تیبا به ذهنم می‌­...

قیمت تیپ های مختلف سایپا تیبا در سال 1388

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سایپا , تیبا, 1396

قیمت تیبا مدل 1396

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,700,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ خاکستری 91000 دو ماه سه سال سالم سالم 17,550,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ خاکستری 91000 دو ماه ندارد سالم سالم 17,400,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ خاکستری 91000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,150,000
 سایپا , تیبا, 1393

قیمت تیبا مدل 1393

رنگ خاکستری 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 45000 یک ماه سه سال سالم سالم 22,000,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 45000 یک ماه ندارد سالم سالم 21,900,000
 سایپا , تیبا, 1394

قیمت تیبا مدل 1394

رنگ سفید 45000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 22,500,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 4 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 2 19,000,000
بیشتر ...
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 3 18,650,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 1 19,500,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم سالم 19,900,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 1 19,500,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 2 19,000,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 3 18,650,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 4 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 4 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 4 18,300,000
 سایپا , تیبا, 1395

قیمت تیبا مدل 1395

رنگ خاکستری 63000 دو ماه ندارد سالم قطعه 3 18,650,000