قیمت كیا اسپورتیج و مشخصات فنی

خودروهای موجود در نمایشگاه

كیا اسپورتیج 2400 فول شرکتی 2013

كیا اسپورتیج 2400 فول شرکتی 2013

13800000080000کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

كیا اسپورتیج 2400 فول وارداتی 2013

كیا اسپورتیج 2400 فول وارداتی 2013

13700000096750کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

كیا اسپورتیج فول وارداتی 2010

كیا اسپورتیج فول وارداتی 2010

98000000136925کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

كیا اسپورتیج 2400 فول وارداتی 2015

كیا اسپورتیج 2400 فول وارداتی 2015

18904کیلومتر

0سی سی,0سیلندر,شاسی بلند,اتوماتیک

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه