قیمت كیا اسپورتیج و مشخصات فنی

2015

كیا اسپورتیج,2015

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2014

كیا اسپورتیج,2014

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2013

كیا اسپورتیج,2013

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2012

كیا اسپورتیج,2012

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2011

كیا اسپورتیج,2011

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2010

كیا اسپورتیج,2010

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2010

2009

كیا اسپورتیج,2009

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2009

2008

كیا اسپورتیج,2008

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2008

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 134,300,000
 كیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 123,700,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 126,800,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 128,900,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 130,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 103,100,000
بیشتر ...
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 104,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,200,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,200,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 118,200,000
 كیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 119,200,000
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 62000 چهار ماه یا بیشتر سه سال سالم سالم 173,100,000
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 62000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 172,900,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 20000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 255,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 117,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 182,000,000