قیمت كیا اسپورتیج و مشخصات فنی

2017

كیا اسپورتیج,2017

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2015

كیا اسپورتیج,2015

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2014

كیا اسپورتیج,2014

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2013

كیا اسپورتیج,2013

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2012

كیا اسپورتیج,2012

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2011

كیا اسپورتیج,2011

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2010

كیا اسپورتیج,2010

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2010

2009

كیا اسپورتیج,2009

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2009

2008

كیا اسپورتیج,2008

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف كیا اسپورتیج در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 كیا , اسپورتیج, 2010

قیمت اسپورتیج مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,100,000
 كیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 347,600,000
 كیا , اسپورتیج, 2010

قیمت اسپورتیج مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,100,000
 كیا , اسپورتیج, 2008

قیمت اسپورتیج مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,700,000
 كیا , اسپورتیج, 2009

قیمت اسپورتیج مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 205,900,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 580,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2016

قیمت اسپورتیج مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 479,600,000
 كیا , اسپورتیج, 2017

قیمت اسپورتیج مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 580,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2012

قیمت اسپورتیج مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,800,000
 كیا , اسپورتیج, 2008

قیمت اسپورتیج مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 199,700,000
بیشتر ...
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,400,000
 كیا , اسپورتیج, 2009

قیمت اسپورتیج مدل 2009

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 200,400,000
 كیا , اسپورتیج, 2010

قیمت اسپورتیج مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 208,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2010

قیمت اسپورتیج مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 210,100,000
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,400,000
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 387,200,000
 كیا , اسپورتیج, 2016

قیمت اسپورتیج مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 479,600,000
 كیا , اسپورتیج, 2016

قیمت اسپورتیج مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 440,000,000
 كیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 400,400,000
 كیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 369,600,000