قیمت کیا اسپورتیج و مشخصات فنی

2017

کیا اسپورتیج,2017

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2015

کیا اسپورتیج,2015

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2014

کیا اسپورتیج,2014

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2013

کیا اسپورتیج,2013

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2012

کیا اسپورتیج,2012

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2011

کیا اسپورتیج,2011

آنچه در خصوص خودروی کیا اسپورتیج گفته می‌شود، تعاریف بسیار مثبتی حول این خودروی کراس آور بوده و...

2010

کیا اسپورتیج,2010

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف کیا اسپورتیج در سال 2010

2009

کیا اسپورتیج,2009

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف کیا اسپورتیج در سال 2009

2008

کیا اسپورتیج,2008

تولید اسپورتیج در سال ٢٠٠٥ توسط کیا از سر گرفته شد. این خودرو یکی از نمونه‌های خوب خودروهای شاس...

قیمت تیپ های مختلف کیا اسپورتیج در سال 2008

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 کیا , اسپورتیج, 2012

قیمت اسپورتیج مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2014

قیمت اسپورتیج مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 502,300,000
 کیا , اسپورتیج, 2009

قیمت اسپورتیج مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 259,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 429,700,000
 کیا , اسپورتیج, 2011

قیمت اسپورتیج مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 429,700,000
 کیا , اسپورتیج, 2012

قیمت اسپورتیج مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 338,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2009

قیمت اسپورتیج مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 259,900,000
 کیا , اسپورتیج, 2008

قیمت اسپورتیج مدل 2008

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 237,600,000
بیشتر ...
 کیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,500,000
 کیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 478,100,000
 کیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,500,000
 کیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 508,400,000
 کیا , اسپورتیج, 2015

قیمت اسپورتیج مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 520,500,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 429,700,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

سایر رنگها 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 418,300,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 426,000,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ نقره ای 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 426,500,000
 کیا , اسپورتیج, 2013

قیمت اسپورتیج مدل 2013

رنگ مشکی 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 426,000,000