قیمت بی ام و سری 5 و مشخصات فنی

2016

بی ام و سری 5,2016

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2015

بی ام و سری 5,2015

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2014

بی ام و سری 5,2014

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2013

بی ام و سری 5,2013

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2012

بی ام و سری 5,2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2011

2010

بی ام و سری 5,2010

2009

بی ام و سری 5,2009

2008

بی ام و سری 5,2008

2006

بی ام و سری 5,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2006

2005

بی ام و سری 5,2005

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 309,800,000
 بی ام و , سری 5, 2013

قیمت سری 5 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 270,000,000
 بی ام و , سری 5, 2011

قیمت سری 5 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 بی ام و , سری 5, 2008

قیمت سری 5 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,100,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 بی ام و , سری 5, 2008

قیمت سری 5 مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 142,100,000
 بی ام و , سری 5, 2012

قیمت سری 5 مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 450,000,000
 بی ام و , سری 5, 2010

قیمت سری 5 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,300,000
بیشتر ...
 بی ام و , سری 5, 2010

قیمت سری 5 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 170,000,000
 بی ام و , سری 5, 2010

قیمت سری 5 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 بی ام و , سری 5, 2010

قیمت سری 5 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 390,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 97,000,000
 بی ام و , سری 5, 2011

قیمت سری 5 مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 160,000,000
 بی ام و , سری 5, 2010

قیمت سری 5 مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,000,000
 بی ام و , سری 5, 2006

قیمت سری 5 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 121,500,000