قیمت بی ام و سری 5 و مشخصات فنی

2016

بی ام و سری 5,2016

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2015

بی ام و سری 5,2015

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2014

بی ام و سری 5,2014

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2013

بی ام و سری 5,2013

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2012

2011

بی ام و سری 5,2011

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2011

2010

بی ام و سری 5,2010

2009

بی ام و سری 5,2009

2008

بی ام و سری 5,2008

2006

بی ام و سری 5,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2006

2005

بی ام و سری 5,2005

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 564,200,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 220,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,000,000
بیشتر ...
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 212,000,000
 بی ام و , سری 5, 2013

قیمت سری 5 مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 493,100,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 353,400,000
 بی ام و , سری 5, 2007

قیمت سری 5 مدل 2007

رنگ سفید 220000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 285,200,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 428,400,000
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 739,800,000
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 739,800,000
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 739,800,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 570,000,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 10000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 789,500,000