قیمت بی ام و سری 5 و مشخصات فنی

2016

بی ام و سری 5,2016

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2015

بی ام و سری 5,2015

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2014

بی ام و سری 5,2014

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2013

بی ام و سری 5,2013

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2012

بی ام و سری 5,2012

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2012

2011

بی ام و سری 5,2011

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2011

2010

بی ام و سری 5,2010

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

2009

بی ام و سری 5,2009

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

2008

بی ام و سری 5,2008

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

2007

بی ام و سری 5,2007

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

2006

بی ام و سری 5,2006

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2006

2005

بی ام و سری 5,2005

این مدل از غول خودروسازی آلمان، بی ام و در سه سبک سدان، واگن و اسپرت د...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,181,800,000
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,200,000,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 818,200,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 863,600,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 790,900,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 763,700,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,000,000,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 818,200,000
 بی ام و , سری 5, 2017

قیمت سری 5 مدل 2017

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,100,000,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,400,000
بیشتر ...
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,400,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,400,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 445,400,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 469,900,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 477,200,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 469,900,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 477,200,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 469,900,000
 بی ام و , سری 5, 2009

قیمت سری 5 مدل 2009

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 477,200,000
 بی ام و , سری 5, 2013

قیمت سری 5 مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 750,000,000