قیمت بی ام و سری 5 و مشخصات فنی

2016

بی ام و سری 5,2016

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2015

بی ام و سری 5,2015

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2014

بی ام و سری 5,2014

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

2013

بی ام و سری 5,2013

خودروی سری 5 BMW به عنوان معیار مقایسه سدان لوکس اسپرت در بازار خودروها است و بسیاری از سازندگان خود...

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2011

2010

بی ام و سری 5,2010

2009

بی ام و سری 5,2009

2008

بی ام و سری 5,2008

2006

بی ام و سری 5,2006

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2006

2005

بی ام و سری 5,2005

قیمت تیپ های مختلف بی ام و سری 5 در سال 2005

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2016

قیمت سری 5 مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 674,600,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 565,800,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 624,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 218,700,000
بیشتر ...
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 218,700,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 198,800,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 216,700,000
 بی ام و , سری 5, 2005

قیمت سری 5 مدل 2005

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 165,000,000
 بی ام و , سری 5, 2006

قیمت سری 5 مدل 2006

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 175,800,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر چهار سال سالم سالم 586,000,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 585,700,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 607,000,000
 بی ام و , سری 5, 2014

قیمت سری 5 مدل 2014

رنگ سفید 80000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 607,000,000
 بی ام و , سری 5, 2015

قیمت سری 5 مدل 2015

رنگ سفید 60000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 703,200,000