قیمت تویوتا یاریس و مشخصات فنی

2016

تویوتا یاریس,2016

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2016

2015

تویوتا یاریس,2015

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2015

2014

تویوتا یاریس,2014

در خرید خودرو دو عامل قیمت و قابل اطمینان بودن خودرو، همواره مهم و حائز اهمیت بوده است،. شرکت تویو...

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2012

قیمت تیپ های مختلف تویوتا یاریس در سال 2011

2010

تویوتا یاریس,2010

2009

تویوتا یاریس,2009

2008

تویوتا یاریس,2008

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 2 48,900,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم قطعه 1 50,000,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 53,500,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 155000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 52,800,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 51,300,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

سایر رنگها 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 49,600,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ بژ 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ نقره ای 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,600,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ مشکی 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,500,000
بیشتر ...
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ خاکستری 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,800,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 105,100,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 تویوتا , یاریس, 2016

قیمت یاریس مدل 2016

رنگ سفید 40000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 107,000,000
 تویوتا , یاریس, 2012

قیمت یاریس مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 79,800,000
 تویوتا , یاریس, 2010

قیمت یاریس مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 61,500,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 200000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 50,200,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 190000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 2 قطعه 7 41,000,000
 تویوتا , یاریس, 2008

قیمت یاریس مدل 2008

رنگ سفید 190000 چهار ماه یا بیشتر هفت سال قطعه 3 قطعه 7 37,400,000