قیمت سانگ یانگ موسو و مشخصات فنی

1386

سانگ یانگ موسو,1386

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1386

1385

سانگ یانگ موسو,1385

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1385

1384

سانگ یانگ موسو,1384

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1383

سانگ یانگ موسو,1383

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1382

سانگ یانگ موسو,1382

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , موسو, 1382

قیمت موسو مدل 1382

رنگ سفید 320000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 163,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1385

قیمت موسو مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1386

قیمت موسو مدل 1386

رنگ سفید 240000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 108,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1385

قیمت موسو مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 189,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1385

قیمت موسو مدل 1385

رنگ سفید 260000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 99,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 148,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 1 134,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 قطعه 1 134,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر قطعه 1 سالم 137,500,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 148,800,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 2 145,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 148,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 151,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم قطعه 1 148,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر هشت سال یا بیشتر سالم سالم 151,900,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 174,600,000