قیمت سانگ یانگ موسو و مشخصات فنی

1386

سانگ یانگ موسو,1386

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1386

1385

سانگ یانگ موسو,1385

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

قیمت تیپ های مختلف سانگ یانگ موسو در سال 1385

1384

سانگ یانگ موسو,1384

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1383

سانگ یانگ موسو,1383

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

1382

سانگ یانگ موسو,1382

موسو (Musso) یک خودروی شاسی بلند متوسط (mid-size SUV) و محصول شرکت سانگ یانگ (Ssangyong) کره‌جن...

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 سانگ یانگ , موسو, 1384

قیمت موسو مدل 1384

رنگ سفید 280000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 124,200,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
بیشتر ...
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ سفید 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 80,000,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ نقره ای 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,800,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ خاکستری 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,600,000
 سانگ یانگ , موسو, 1383

قیمت موسو مدل 1383

رنگ مشکی 300000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 78,400,000