قیمت پورشه پانامرا و مشخصات فنی

2013

پورشه پانامرا,2013

قیمت مدل های مختلف پورشه پانامرا

2012

پورشه پانامرا,2012

قیمت مدل های مختلف پورشه پانامرا

2011

پورشه پانامرا,2011

قیمت مدل های مختلف پورشه پانامرا

2010

قیمت مدل های مختلف پورشه پانامرا

خودروهای موجود در نمایشگاه

مشاهده همه خودروهای نمایشگاه

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , پانامرا, 2012

قیمت پانامرا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 580,000,000
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,063,300,000
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 746,000,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 583,300,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 511,400,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 ندارد ندارد سالم سالم 522,800,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 130000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 523,900,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 511,400,000
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 90000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,077,100,000
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 100000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,063,300,000
بیشتر ...
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 583,300,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ مشکی 25000 چهار ماه یا بیشتر پنج سال سالم سالم 646,000,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ مشکی 25000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 645,600,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ مشکی 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 583,300,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 583,300,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 511,400,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 511,400,000
 پورشه , پانامرا, 2012

قیمت پانامرا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 580,000,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 511,400,000
 پورشه , پانامرا, 2012

قیمت پانامرا مدل 2012

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 634,000,000