قیمت پورشه پانامرا و مشخصات فنی

2013

پورشه پانامرا,2013

برخلاف پورشه‌­ی چهار در مدل‌­های پیشین که یک ماشین اسپرت بود، عموم مردم استقبال بی‌نظ...

2012

پورشه پانامرا,2012

برخلاف پورشه‌­ی چهار در مدل‌­های پیشین که یک ماشین اسپرت بود، عموم مردم استقبال بی‌نظ...

2011

پورشه پانامرا,2011

برخلاف پورشه‌­ی چهار در مدل‌­های پیشین که یک ماشین اسپرت بود، عموم مردم استقبال بی‌نظ...

2010

پورشه پانامرا,2010

برخلاف پورشه‌­ی چهار در مدل‌­های پیشین که یک ماشین اسپرت بود، عموم مردم استقبال بی‌نظ...

قیمت تیپ های مختلف پورشه پانامرا در سال 2010

آخرین قیمت گذاری های انجام شده

عکس مدل خودرو رنگ کارکرد (km) مانده از بیمه تخفیف بیمه رنگ آمیزی تعویض شده قیمت کارشناسی
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,916,200,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 0
 پورشه , پانامرا, 2013

قیمت پانامرا مدل 2013

رنگ سفید 120000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 0
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2012

قیمت پانامرا مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,133,800,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,698,300,000
بیشتر ...
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2012

قیمت پانامرا مدل 2012

رنگ سفید 140000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 2,133,800,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,698,300,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,698,300,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,916,200,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2010

قیمت پانامرا مدل 2010

رنگ سفید 180000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,480,700,000
 پورشه , پانامرا, 2011

قیمت پانامرا مدل 2011

رنگ سفید 160000 چهار ماه یا بیشتر ندارد سالم سالم 1,698,300,000